Voorjaarsbijeenkomst 24 april 2024

Voorjaarsbijeenkomst VASR

Woensdag 24 april 2024 vanaf 13.30 uur

Locatie: Huize Molenaar aan de Korte Nieuwstraat 6-8 in Utrecht

Beste leden,

Op woensdag 24 april 2024 vindt vanaf 13.30 uur de voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging voor

Aansprakelijkheids- en Schadevergoedingsrecht (VASR) plaats.


De bijeenkomst zal worden gehouden te (3512 NM) Utrecht in Huize Molenaar aan de Korte Nieuwstraat

6-8, met aansluitend een borrel.


Het onderwerp van de bijeenkomst is:


“Klimaatverandering: na ons de zondvloed, of toch beter het voorkomen ervan?”.

  

Spreker:                      Prof. mr. J. Spier, Extraordinary professor of global challenges aan de University of Stellenbosch en voorheen (onder meer) advocaat-generaal bij de Hoge Raad

 

Referenten:                 Prof. Mr. H.J. de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht aan de

Universiteit van Amsterdam

Prof. Mr. K. de Graaf, hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen.


The COP28 “could not tell countries what to do; ... it could not draw back the seas, placate the winds or dim the noonday sun”

(The Economist,  Some progress, must do better, 25 November 2023, Leaders 11).

 

“To the powerful, I can only repeat this question: “What would induce anyone, at this stage, to hold on to power, only to be remembered for their inability to take action when it was urgent and necessary to do so?””

(Pope Francis, Laudate Deum, at 60, ontleend aan Laudato Si).


Klimaatverandering begint uit de hand te lopen. De negatieve gevolgen voor "people and planet" worden steeds groter. In ieder geloofwaardig scenario wordt het erger; vermoedelijk heel véél erger. NGO's en slachtoffers roeren zich: binnen en buiten Nederland neemt de proceduredreiging toe. De Shell- en ING-procedures zijn mogelijk de voorbode van een tsunami aan claims.


Allerhande vage regels van hard en soft law rollen over elkaar heen. Het regent resoluties en verklaringen vol modebegrippen waarvan niemand weet wat ze betekenen. De ontluikende rechtspraak illustreert dat soft law en gezaghebbende oprispingen niet onschuldig zijn.

Bedrijven en hun adviseurs tasten in het duíster over wat ze moeten doen en adviseren en welke risico's ze lopen met betrekking tot drie kernthema's.


(1) Beperking van de uitstoot: is er verantwoordelijkheid voor alleen eigen emissies, ook die van de waardeketen of zelfs van hun producten of diensten?  


(2) Moeten adaptatiemaatregelen worden getroffen? Zo ja, welke en op basis van welk klimaatscenario?


(3) Kunnen bedrijven en hun adviseurs worden geconfronteerd met schadeclaims en zo ja, hebben deze kans van slagen? Met welke claims moet rekening worden gehouden?


Programma:

13.30 uur Inloop

14.00 uur Opening door de voorzitter en bespreking avn de formele agendapunten

(de agenda en jaarrekening 2023 worden op een later moment toegestuurd)

14.15 uur Spreker Prof. Mr. J. Spier.

15.00 uur Pauze

15.15 uur Referent Prof. Mr. H.J. de Kluiver

15.35 uur Referent Prof. Mr. K. de Graaf

15.55 uur Discussie

17.00 uur Drankje en hapje.

 

Voor deze mooie voorjaarsbijeenkomst kunt u zich op de gebruikelijke wijze aanmelden via het e-mailadres secretariaat@vasr.nl. Mocht u deze bijeenkomst bij willen wonen wacht dan niet te lang met uw aanmelding.

Voor advocaten is nog van belang dat per 1 januari 2010 de Verordening op de Vakbekwaamheid van kracht. Deze Verordening geeft (Nederlandse) advocaten meer ruimte om opleidingspunten te behalen in het kader van de vakbekwaamheid. Kort gezegd mag de advocaat op de voet van art. 4 en 5 van de Regeling Vakbekwaamheid zelf beoordelen of een cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en in aanmerking komt voor een puntentoekenning. Het bestuur zou zich kunnen voorstellen dat de door haar genoemde bijeenkomsten aan deze vakbekwaamheidseisen voldoen. Om aan te kunnen tonen dat u de bijeenkomst heeft gevolgd, vragen wij u binnen een half uur na afloop van de bijeenkomst een mail te sturen aan secretariaat@vasr.nl. In deze mail moet u bevestigen dat u het gehele inhoudelijke deel van de bijeenkomst heeft bijgewoond. Het is aan te bevelen dat u tevens het programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt. De Vereniging is zelf geen opleidingsinstituut en kan dus ook geen punten toekennen.


Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,


Chris van Dijk,

Secretaris VASR

secretariaat@vasr.nl