Eerdere activiteit

« Ga terug...

Voorjaarsbijeenkomst 19 mei 2020 Thema: \“De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht\”
Zoals u waarschijnlijk al zult hebben verwacht, zal de voorjaarsbijeenkomst op 19 mei 2020 in verband met de Corona-uitbraak helaas geen doorgang kunnen vinden. Deze bijeenkomst wordt doorgeschoven naar het najaar 2020. Zodra een concrete datum voor deze bijeenkomst is bepaald, berichten wij u daar vanzelfsprekend over.

Wel kunnen wij u alvast nader informeren over de inhoud van de pre-adviezen voor deze bijeenkomst.

Prof. Mr. A.G. Castermans:
Onder de vlag van \‘de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht' gaat prof. Castermans in op het werken met open normen door de civiele rechter enerzijds en anderzijds de verhouding tussen zelfregulering en overheidsregulering en tussen publiek- en privaatrecht. Het preadvies vormt een drieluik. Het eerste deel beschrijft het uitgangspunt dat de wetgever niet kan voorzien in regels voor elk denkbaar geval en dat hij de civiele rechter heeft toevertrouwd die regels te vinden, met als instrument de open norm. Het vervolg gaat over de grenzen aan tet werken met open normen. Het tweede deel onderzoekt hoe het gebruik van een open normen zich verhoudt tot het grondwettelijk toetsingsverbod (artikel 120 Gw). Het derde deel verkent de haken en ogen verbonden aan het gebruik van gedragscodes (zelfregulering) bij het invullen van open normen. Mr. G. Snijders:
Mr Snijders zal inzoomen op het onderscheid publiekrecht/privaatrecht, voor zover vallend binnen het bereik van het onderwerp 'de gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht'. Aan de orde komen achtereenvolgens de betekenis van die beide begrippen en het onderscheid daartussen, en de verschillende gevolgen die een vermenging van beide soorten van recht kan hebben. Centrale stelling is dat die gevolgen steeds zeer sterk afhangen van de context. Dat zal worden geïllustreerd aan de hand van een reeks van verschillende gevallen. Als het goed is, geven die illustraties ook inzicht in de te volgen werkwijze als die vermenging zich voordoet.
Wanneer Voorjaarsbijeenkomst 19 mei 2020