Voorjaarsbijeenkomst Thema: Schadebergip (Sprekers: Prof. mr. Albert Verheij en mr. Jessy Emaus, Referent: Mr. Marnix Hebly)

Sprekers: Prof. mr. Albert Verheij en mr. Jessy Emaus

Referent: Mr. Marnix Hebly

 

Beste leden,

Op donderdag 17 juni 2021 vindt vanaf 14:00 uur via digitale weg de voorjaarsbijeenkomst plaats, waarbij door prof. mr. A. Verheij en mr. J. Emaus lezingen zullen worden gegeven over het onderwerp “schadebegrip”. Referent zal mr. M. Hebly zijn.

 

Albert Verheij is Hoogleraar privaatrecht, i.h.b. verbintenissenrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Mr. Jessy Emaus, is rechter in opleiding bij de Rechtbank Gelderland en bij de universiteit Utrecht in 2013 gepromoveerd op het onderwerp “Handhaving van EVRM-rechten via het aansprakelijkheidsrecht”.

 

Mr. Marnix Hebly, Universitair docent privaatrecht bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en bij deze universiteit in 2019 gepromoveerd op het onderwerp “Schadevaststelling en tijd” zal als referent optreden.

Deze lezingen zullen worden voorafgegaan door een korte huishoudelijke vergadering waarin mr. J.W. Hoekzema, senior raadsheer hof Amsterdam, als nieuw bestuurslid van de vereniging wordt voorgedragen, de jaarstukken 2020 en het verslag van de kascommissie aan de orde komen, evenals de samenstelling van de kascommissie voor 2021. Bijgaand treft u de jaarrekening 2020 aan. Naar aanleiding van de najaarsbijeenkomst d.d. 20 november 2020 bericht ik u nog dat het  Preadvies van hoogleraar Burgerlijk Recht Mr. A.G. Castermans en mr. G. Snijders over “De gelede normstelling in het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht” aan de leden is verzonden.

Programma:

14.00 – 14.15 uur:       formele ledenvergadering

(de definitieve agenda zal u tijdig worden toegezonden.

14.15 – 14.35 uur:       prof. mr. Albert Verheij (spreker)

14.35 – 14.55 uur:       mr. Jessy Emaus (spreker)

14.55 – 15.05 uur:       pauze

15.05 – 15.25 uur:       mr. M. Hebly (referent)

15.25 – 16.00 uur:       discussie

16.00 uur:                    sluiting

Vanwege de Corona pandemie zal de bijeenkomst per videoconferentie worden gehouden.

De bijeenkomst start om 14.00 uur duurt tot circa 16.30 uur.

Voor advocaten is nog van belang dat per 1 januari 2010 de Verordening op de Vakbekwaamheid van kracht. Deze Verordening geeft (Nederlandse) advocaten meer ruimte om opleidingspunten te behalen in het kader van de vakbekwaamheid. Kort gezegd mag de advocaat op de voet van art. 4 en 5 van de Regeling Vakbekwaamheid zelf beoordelen of een cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en in aanmerking komt voor een puntentoekenning. Het bestuur zou zich kunnen voorstellen dat de door haar genoemde bijeenkomsten aan deze vakbekwaamheidseisen voldoen. Om aan te kunnen tonen dat u de bijeenkomst heeft gevolgd, vragen wij u binnen een half uur na afloop van de bijeenkomst een mail te sturen aan secretariaat@vasr.nl. In deze mail moet u bevestigen dat u het gehele inhoudelijke deel van de bijeenkomst heeft bijgewoond. Het is aan te bevelen dat u tevens het programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt. De Vereniging is zelf geen opleidingsinstituut en kan dus ook geen punten toekennen.

U kunt zich op de gebruikelijke wijze via het e-mailadres secretariaat@vasr.nl  aanmelden voor het bijwonen van de voorjaarsvergadering. Voor de vergadering zult u de link vóór de vergadering ontvangen.

Met vriendelijke groet,

 

 

Chris van Dijk

Secretaris VASR

secretariaat@vasr.nl

 

Wanneer Van: donderdag 17 juni 2021 14:00 Tot: donderdag 17 juni 2021 16:00
Plaats Digitaal