Najaarsbijeenkomst 7 november 2019

Najaarsbijeenkomst VASR
donderdag 7 november 2019  

Beste leden,

 

De najaarsbijeenkomst van onze vereniging – op 7 november 2019 om 13.15 uur in Amsterdam ten kantore

van NautaDutilh– staat in het teken van de bijdragen aan de rechtsontwikkeling en de wensen voor de

toekomst van drie van de grootste Europese deskundigen op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht:

Prof. Helmut Koziol (Wenen), Prof. Ulrich Magnus (Hamburg) en Prof. Pierre Widmer (Bern).

 

Alledrie hebben door talrijke publicaties, hun zeer actieve rol in de European Group on Tort Law, vele

en belangrijke voordrachten binnen en buiten hun landen een enorme invloed gehad op de rechtsontwikkeling

van het aansprakelijkheids- en schadevergoedings-recht. Prof. Widmer, naast hoogleraar oud directeur

van het Institut Suisse de Droit Comparé, heeft zich tevens als voorzitter van een groep deskundigen bezig

gehouden met het ontwerpen van een nieuw Zwitsers aansprakelijkheidsrecht. Prof. Magnus was naast

zijn hoogleraarschap appelrechter in Hamburg. Prof. Koziol was oprichter en directeur van ECTIL (European

Centre for Tort and Insurance Law).

 

Het is een groot voorrecht – en vrij zeker de eerste en laatste keer – dat deze “eminences grises” van het aansprakelijkheidsrecht willen (en kunnen) spreken over hun ideeën hoe ons rechtsgebied zich zou moeten

ontwikkelen. Daarnaast hebben we drie vooraanstaande deskundigen bereid gevonden om een inleiding te

geven over de verdiensten van genoemd drietal: Prof. Jörg Fedte, Passau en Tulane over Prof. Magnus;

Prof. Ernst Karner (directeur van ECTIL en universiteit Wenen) over Prof. Koziol en Prof. Frédéric Krauskopf

(Bern) over Prof. Widmer.

 

De bijeenkomst wordt opengesteld voor buitenlandse belangstellenden; een beperkt aantal coryfeeën

zal specifiek worden uitgenodigd. Het bestuur meent dat deze bijeenkomst zeker niet alleen van belang is voor wetenschappers. Door de grensverleggende, vaak spraakmakende en uitdagende opvattingen van Koziol,

Magnus en Widmer zal de bijeenkomst een bron van inspiratie zijn die ook voor de beoefening van de

Nederlandse praktijk van groot nut kan zijn.

 

Het aansprakelijkheidsrecht is immers steeds in beweging en inzichten van coryfeeën heeft invloed op de koers

die het zal gaan varen.

 

Voor advocaten is nog van belang dat per 1 januari 2010 de Verordening op de Vakbekwaamheid van kracht.

Deze Verordening geeft (Nederlandse) advocaten meer ruimte om opleidingspunten te behalen in het kader

van de vakbekwaamheid. Kort gezegd mag de advocaat op de voet van art. 4 en 5 van de Regeling

Vakbekwaamheid zelf beoordelen of een cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en in aanmerking komt

voor een puntentoekenning. Het bestuur zou zich kunnen voorstellen dat de door haar genoemde bijeenkomsten

aan deze vakbekwaamheidseisen voldoen. Om aan te kunnen tonen dat u de bijeenkomst heeft gevolgd,

vragen wij u voorafgaande aan en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen.

Het is aan te bevelen dat u tevens het programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt.

De Vereniging is zelf geen opleidingsinstituut en kan dus ook geen punten toekennen.

 

Wij hopen op een ruime opkomst. De zaalcapaciteit is berekend op een grote opkomst.

Uiteraard hebben leden van de VASR voorrang. Om te kunnen inschatten hoeveel niet-leden we kunnen toelaten

verzoeken we u om uw voorgenomen aanwezigheid zo spoedig mogelijk aan te melden op het e-mailadres: secretariaat@vasr.nl.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jaap Spier

Voorzitter VASR

secretariaat@vasr.nl

 

 

Wanneer Van: donderdag 7 november 2019 13:15 Tot: donderdag 7 november 2019 17:00
Plaats NautaDutilh