Voorjaarsbijeenkomst: Handhaving van privacy en data security: is het tij nog te keren?

Dit evenement is ook opengesteld voor niet-leden

Prof. Lokke Moerel, Senior of Counsel Morrison Foerster en hoogleraar Global ICT Law, Universiteit Tilburg.  


"Ubi jus, ibi remedium"

 

Dit adagium houdt ook in dat rechten die niet te handhaven zijn niet moeten worden toegekend, omgekeerd moeten rechten wel remedies krijgen om te werken.

 

Onze samenleving is vergaand gedigitaliseerd en de kranten staan vol van de privacy scandalen en datalekken. Het is in Nederland droevig gesteld met de naleving van de privacy regels. Voor individuen is de drempel naar de rechter te hoog en het aantal rechtszaken waarbij schadevergoeding wordt toegewezen voor schending van privacy en data security zijn op een hand te tellen en de toegekende bedragen zijn verwaarloosbaar. De burger is voor de handhaving aangewezen op de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), die ondanks de nieuwe boetebevoegdheden onder de AVG feitelijk niet in staat is om adequaat toezicht te houden. De AP wordt overspoeld met klachten van burgers, waarvan 40% blijft liggen, en in een derde van de wel afgehandelde gevallen de klager wordt terugverwezen naar de organisatie waarover werd geklaagd. De vraag komt op of ons privaatrecht hier niet een grotere rol kan en behoort te spelen en zo ja, of daarvoor aanpassingen benodigd zouden zijn. Of leidt het adagium Ubi jus, ibi remedium in dit geval tot de conclusie dat we met minder of andere privacy rechten toe zouden moeten die wel te handhaven zijn?

 

We bespreken en bediscussiëren:

 

- De centrale rol van data bij toepassing van artificial intelligence en nieuwe digitale business modellen en de rol van privacy als regulerend mechanisme van de nieuwe economische verhoudingen
- De rol van privacy als voorportaal van handhaving van andere fundamentele rechten  
- Hoe zijn handhaving en remedies geregeld onder de AVG?
- Waarom werkt het (totaal) niet?
- Is er een grotere rol voor het privaatrecht? Wat moet daarvoor veranderen?
- Wat kunnen we leren van de ons omringende landen? Van de V.S.?
- Suggesties voor alternatieven en verbetering

 

De voorjaarsbijeenkomst van de VASR zal dit jaar op 16 mei 2019 plaatsvinden te Amsterdam. De exacte locatie is nog niet bekend Leden kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de VASR.

 

De bijeenkomst zal duren van 15.00 uur tot 17.00 uur (inloop vanaf 14.30 uur) waarna aansluitend gelegenheid zal zijn voor het drinken van een borrel.

 

Voorafgaande aan de inhoudelijke bijeenkomst zal kort aan de orde komen dat Jaap Spier volgend jaar zal terugtreden als voorzitter van de vereniging vanwege het bereiken van de zeventig jarige leeftijd. Als opvolger van hem stellen wij voor om prof. mr. Marc Loth te benoemen als voorzitter en al dit jaar als lid van de vereniging. Hij was rechter in het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en  raadsheer bij het Hof Amsterdam en de Hoge Raad. Hij is thans hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Voor zijn publicatielijst verwijs ik naar: https://webwijs.uvt.nl/publications/525148.pdf. Tot slot was hij eerder preadviseur van onze vereniging in 2015.

 

Voor advocaten is nog van belang dat per 1 januari 2010 de Verordening op de Vakbekwaamheid van kracht. Deze Verordening geeft (Nederlandse) advocaten meer ruimte om opleidingspunten te behalen in het kader van de vakbekwaamheid. Kort gezegd mag de advocaat op de voet van art. 4 en 5 van de Regeling Vakbekwaamheid zelf beoordelen of een cursus zijn vakbekwaamheid ten goede komt en in aanmerking komt voor een puntentoekenning. Het bestuur zou zich kunnen voorstellen dat de door haar genoemde bijeenkomsten aan deze vakbekwaamheidseisen voldoen. Om aan te kunnen tonen dat u de bijeenkomst heeft gevolgd, vragen wij u voorafgaande aan en na afloop van de bijeenkomst een presentielijst te ondertekenen. Het is aan te bevelen dat u tevens het programma bewaart, waaruit de inhoud van de bijeenkomst blijkt. De Vereniging is zelf geen opleidingsinstituut en kan dus ook geen punten toekennen.

 

U kunt zich als u voornemens bent deze voorjaarsbijeenkomst bij te wonen aanmelden via het e-mailadres secretariaat@vasr.nl Vanwege het altijd beperkt aantal plaatsen en de verwachte opkomst is het verstandig daar niet lang mee te wachten.

 

Het bestuur hoopt op 16 mei 2019 velen van u te mogen begroeten.

 


Leden: Gratis

Studenten: € 15

AIO's: € 40

Overige niet-leden: € 75

 

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Chris van Dijk

Secretaris VASR

secretariaat@vasr.nl

 

 

Wanneer Van: donderdag 16 mei 2019 15:00 Tot: donderdag 16 mei 2019 17:00
Plaats Amsterdam